Licitació d'un contracte del servei de neteja

 
 
 
Data: 22 de desembre de 2017
 
 
OBERTURA SOBRE C
Data: 18 de desembre de 2017
Hora: 11:00 hores
Lloc. Instiut Esteve Terradas i Illa (aula empresa simulada)
 

Anunci 4/12/17

Una vegada reunida la mesa de contractació i havent procedit a l'obertura del sobre A lliurat per les empreses que participen en la licitació, s'ha requerit a l'empresa Víctor Perdigon Bermúdez perquè en un termini no superior a tres dies hàbils presenti la documentació que l'hi manca presentar. Aquest termini acaba el dilluns dia 11 de desembre a les 14:00h.

Anunci pel qual es fa pública la licitació d'un contracte del servei de neteja. Exp.: 10/2017. Data límit de presentació: dia 28 de novembre 2017 a les 14.00 h

 

 

 

 

 

 

1. Entitat adjudicadora. Dades generals i dades per a l'obtenció de la informació

a) Organisme: Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

b) Dependència que tramita l'expedient: Ins Esteve Terradas i Illa. Cornellà de Llobregat

c) Obtenció de documentació i informació:

c.1) Dependència: Ins Esteve Terradas i Illa

c.2) Domicili: C/ Bonavista, 70

c.3) Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat, 08940

c.4) Telèfon/s: 933771100

c.5) Fax: 933772709

c.6) Adreça electrònica: Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

c.7) Adreça d'Internet del perfil del contractant www.esteveterradas.cat

c.8) Data límit d'obtenció de documents i informació: Durant tot el període de presentació de proposicions

d) Número d'expedient: 10/2017

 

2. Objecte del contracte

a) Tipus: Serveis

b) Descripció: Servei de neteja de l'Institut Esteve Terradas i Illa

c) Lloc d'execució: C/ Bonavista, 70. Cornellà de Llobregat. CP 08940

d) Termini: des de l'1 de gener de 2018 o bé des de la formalització del contracte fins el 31 de desembre de 2018.

e) Admissió de pròrroga: Sí

f) CPV: 90919300-5

 

3. Tramitació i procediment

a) Tramitació: Ordinària

b) Procediment: Obert

c) Criteris d'adjudicació: Els criteris d'adjudicació i la ponderació corresponent es detallen a l'annex núm. 5 del plec de clàusules administratives particulars.

 

4. Valor estimat del contracte

193.433,54 euros, IVA exclòs

 

5. Pressupost base de licitació

Import net: 96.090,74 euros

Import total: 116.269,8 euros

 

6. Garanties exigides

a) Provisional: No es requereix.

b) Definitiva: Del 5 % de l'import d'adjudicació (IVA exclòs)

 

7. Requisits específics del/de la contractista

a) Classificació: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

b) Solvència econòmica i financera i solvència tècnica i professional: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

c) Altres requisits específics: D'acord amb el plec de clàusules administratives particulars.

 

8. Presentació de les ofertes

a) Data límit de presentació: 15 dies naturals comptats des del mateix dia de la publicació d'aquest anunci al DOGC, fins a les 14 hores. Si l'últim dia del termini és dissabte o festiu, la presentació de proposicions es prorroga fins al proper dia hàbil.

b) Modalitat de presentació: Presencial

c) Lloc de presentació:

c.1) Dependència: Ins Esteve Terradas i IIla. Horari: de dilluns a divendres de 9:00 a 13:00 h. Dimarts i dimecres de 16:00 a 18:30 h.

c.2) Domicili, localitat i codi postal: C/ Bonavista, 70. Cornellà de Llobregat. CP 08940

Les proposicions també es podran trametre per correu dins el termini d'admissió. En aquest cas, caldrà justificar la data i l'hora d'imposició de la tramesa a l'oficina de correus i anunciar a l'òrgan de contractació la remissió de l'oferta mitjançant fax, telegrama o a l'adreça electrònica que s'esmenta en el plec de clàusules, abans de les 24 hores de l'últim dia determinat com a període de presentació de les ofertes.

d) Admissió de variants: No

e) Termini durant el qual el licitador/a està obligat a mantenir l'oferta: 2 mesos des de l'obertura pública de les ofertes.

 

9. Obertura del sobre B

a) Descripció: El sobre B ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris d'adjudicació que s'han de valorar segons un judici de valor.

b) Adreça: C/ Bonavista, 70

c) Localitat i codi postal: Cornellà de Llobregat. CP 08940

d) Data i hora: 7 dies naturals comptats des de l'endemà de l'acabament del termini de presentació de les proposicions. Si el dia d'obertura de proposicions és dissabte o festiu, el termini es prorroga automàticament fins al següent dia hàbil.

Si es presenten proposicions per correu es comunicarà oportunament la data d'obertura de les proposicions a les persones interessades.

e) Hora: 16:00 hores

 

10. Obertura del sobre C

El sobre C ha de contenir tota la documentació relacionada amb els criteris que es valoren de forma automàtica.

La data de l'acte públic d'obertura dels sobres C es farà pública al web de l'òrgan de contractació www.esteveterradas.cat un cop feta la valoració de la documentació continguda en el sobre B.

 

11. Despeses de publicitat

L'import de l'anunci és a càrrec de l'empresa adjudicatària.

 

Cornellà de Llobregat, 11 d'octubre de 2017

 

Olga Quesada Baiges

 

Directora

 

Estàs aquí:Inici > Serveis > Licitació contracte servei de neteja